Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní sbírka Nadace rozvoje
občanské společnosti a České televize

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
POMOZTE DĚTEM
I.
Preambule
Tyto všeobecné podmínky (dále jen „VOP“) platí pro provádění zasílání finančních darů na
webových stránkách www.pomoztedetem.cz (dále jen „Web“). Účelem těchto VOP je
vymezit a
upřesnit práva a povinnosti Nadace rozvoje občanské společnosti (dále jen „NROS“) na
jedné
straně a dárce na straně druhé při poskytování finančních darů ve prospěch veřejné sbírky
Pomozte dětem prostřednictvím Webu.
II.
Provozovatel Webu
Provozovatelem webových stránek www.pomoztedetem.cz a zároveň majitelem
sbírkového účtu je:
Nadace rozvoje občanské společnosti
Zapsaná v nadačním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka N 23
se sídlem Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5
IČO 49279416
Nejsme plátcem DPH
Statut NROS
Číslo účtu veřejné sbírky Pomozte dětem:
9595959595/0600, MONETA Money Bank
III.
Sbírkový projekt Pomozte dětem
POMOZTE DĚTEM je dlouhodobý sbírkový projekt, který společně organizují NROS a Česká
televize. Vzorem pro vznik sbírky byl projekt britské rozhlasové a televizní společnosti BBC
Children in Need.
Hlavním cílem POMOZTE DĚTEM je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a
znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice. Každoročně je Nadací
vyhlašováno veřejné výběrové řízení na nadační příspěvky ze sbírky. Peníze jsou
distribuovány
do všech regionů ČR. Při posuzování přihlášených projektů je kladen důraz především na:
• Zvyšování kvality života dětí.
• Vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny populace.
• Podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí.
Základní principy:
• Pomoc je určena ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let, které žijí v České
republice.
• Pomoc realizují nestátní neziskové organizace (NNO) prostřednictvím individuálních a
ročních projektů.
• Žádosti hodnotí komise složené z odborníků, které posuzují a vybírají jednotlivé
projekty
• Projekt musí představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit,
prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle, tedy určitý pozitivní
posun v dané oblasti ve prospěch definovaných cílových skupin.
• Maximální výše nadačního příspěvku je 350 000 Kč na roční projekty, 50 000 Kč na
individuální projekty.
Veřejná sbírka Pomozte dětem je organizována na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m.
Prahy
č. j. S-MHMP/1016564/2012,1045562/2012 ze dne 20. 8. 2012 v období od 2. 10. 2012 na
dobu neurčitou.
IV.
Pomozte dětem
Na stránkách www.pomoztedetem.cz mohou dárci přispět na účet charitativní sbírky
Pomozte
dětem pomocí platební brány PayU.
Jméno a příjmení odpovědné (kontaktní) osoby pro záležitosti týkající se finančních darů
prostřednictvím Webu:
Marta Režová
Telefon: +420 227 217 261
Email: marta.rezova@nros.cz
V.
Vymezení některých pojmů
Dárcem se rozumí na portálu fyzická osoba nebo právnická osoba, která odeslala vlastní
elektronický darovací formulář, zpracovaný systémem Webu, a následně prostřednictvím
platebního portálu PayU, na který byla z Webu automaticky přesměrována po stisknutí
tlačítka
„Zaplatit“, provedla úhradu finančního daru ve prospěch účtu veřejné sbírky Pomozte
dětem
(dále jen „Dárce“).
Elektronickým darovacím formulářem se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující
informace o Dárci, zpracovaný systémem Webu (dále jen „Formulář“).
Finančním darem se rozumí částka libovolná zadaná dárcem, která byla Dárcem
prostřednictvím platebního portálu PayU, na který byl tento z Webu automaticky
přesměrován po vyplnění Formuláře a stisknutí tlačítka „Přispět“, uhrazena ve prospěch
účtu
veřejné sbírky Pomozte dětem (dále jen „Dar“).
VI.
Formulář, Dar
Dárce bere na vědomí, že jím vyplněný Formulář bude doručen NROS.
NROS se zavazuje Formulář od Dárce vyplněný prostřednictvím Webu přijmout.
Dárce bere na vědomí, že po zadání platebních údajů na webových stránkách platebního
portálu PayU,
na který bude přesměrován z Webu po stisknutí tlačítka „Přispět“, bude z jeho bankovního
účtu
jednorázově stržena zvolená částka.
V případě, že Dárce při vyplňování Formuláře zaškrtne, že chce zaslat potvrzení o Daru, se
NROS zavazuje vystavit Dárci a na emailovou adresu uvedenou ve Formuláři zaslat příslušné
potvrzení nejpozději do 14 dnů od připsání Daru ve prospěch účtu veřejné sbírky Pomozte
dětem.
Dárce je srozuměn s tím, že na emailovou adresu, uvedenou ve Formuláři, mu budou v
případě
potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho Daru.
VII.
Ochrana osobních údajů
NROS shromažďuje osobní údaje Dárce prostřednictvím odeslaného Formuláře na Webu
výhradně k plnění svých závazků vůči Dárci, a to hlavně při vystavení potvrzení o Daru.
NROS
odpovídá za to, že osobní údaje Dárce nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou
zpřístupněny třetím osobám
– pokud je dárcem fyzická osoba: jméno, příjmení, adresu bydliště a e-mailovou adresu;
– pokud je dárcem právnická osoba nebo živnostník: obchodní jméno/název, IČO,
fakturační adresu a e-mailovou adresu.
Dárce prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve
znění pozdějších předpisů, aby NROS zpracovala a uchovávala jeho osobní údaje, zejména
ty,
které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti NROS a zpracovávala je
ve
všech svých informačních systémech. Dárce uděluje NROS tento souhlas na dobu neurčitou.
Souhlas se zpracováním osobních údajů může Dárce odvolat kdykoli písemnou formou.
Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání NROS a údaje budou následně
vymazány.
VIII.
VOP
Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi NROS a Dárci.
VOP jsou Dárcům, stejně jako ostatním návštěvníkům Webu, volně přístupné na
internetové
adrese (URL): http://www.pomoztedetem.cz/obchodni-podminky/, kde se s nimi mohou
seznámit. Dárce si může VOP vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí
internetového prohlížeče.
Odesláním vyplněného Formuláře Dárce prohlašuje, že se seznámil s VOP a souhlasí s nimi.
NROS je oprávněna VOP v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně měnit, zejména
z důvodu změn právních předpisů či technologických změn. Změna VOP je účinná dnem
jejich
zpřístupnění na Webu, pokud není NROS stanoveno pozdější datum účinnosti. Nová VOP se
zapracovanými změnami bude zveřejněna ve formě úplného znění VOP na Webu.
IX.
Závěrečná ustanovení
Vztahy vzniklé mezi NROS a Dárcem při poskytnutí Daru prostřednictvím Webu se řídí
českým
právním řádem.
Tato verze VOP je platná a účinná od 1. 3. 2018
V případě, že by některé ustanovení VOP bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné nebo
neúčinné,
nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP.
Praha, 1. 3. 2018
Nadace rozvoje občanské společnosti
Mgr. Jana Vožechová, ředitelka