Pomozte dětem

Měníme dětské příběhy již 25 let

Pro žadatele

OTEVŘENÉ VÝZVY

ROČNÍ ŽÁDOSTI
VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ POMOZTE DĚTEM 25.ROČNÍK

UPOZORNĚNÍ Výzva byla předčasně uzavřena z důvodu naplnění maximální kapacity přijatých žádostí. 

Základní informace:

Oblast podpory: ohrožené a znevýhodněné děti do 18 let – znevýhodněné zdravotně, sociálně, ohrožené v krizi.

Minimální výše podpory: 400 000 Kč

Maximální výše podpory: 600 000 Kč

Datum vyhlášení: 20. 3. 2023

Realizace projektů: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2024

Uzávěrka příjmu žádostí: 14. 4. 2023 do 22 hod

Vyhlašovatel – Nadace rozvoje občanské společnosti si vyhrazuje právo ukončit příjem žádostí dříve v momentě, kdy počet přijatých žádostí překročí 3násobek předpokládaného počtu podpořených žádostí (tj. maximální počet přijatých žádostí je 60 projektů).

Podmínky a pravidla

 • Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch cílové skupiny.
 • Oprávnění žadatelé: Spolek, Ústav, Obecně prospěšná společnost, Církevní organizace, Evidovaná církevní právnická osoba, Pobočný spolek, Školská právnická osoba zřízená právnickou či fyzickou osobou
 • Organizace podává pouze jednu žádost 1 IČO = 1 projektová žádost
 • Délka realizace projektu je 12 měsíců.

Podávání žádostí

 • Zpracování žádostí probíhá pouze elektronicky v Grantovém systému NROS.
 • Pro využívání nového systému je nutná počáteční registrace žadatele do prostředí Tabidoo, kde je Grantový systém umístěn:
  • Odkaz na registraci naleznete na tomto odkazu.
  • Pokud jste do systému již registrování a chcete se jen přihlásit: Přihlášení do systému.
  • Pro podávání nových žádostí využijte vstup skrze aplikaci s názvem: 2023_Grantový systém NROS
  • Pro řešení technických dotazů k práci v Grantovém systému NROS kontaktujte granty@nros.cz

Dokumenty ke stažení

Pravidla veřejného výběrového řízení – 25. ročník – roční projekty

Konzultace

Konzultace probíhají telefonicky či elektronicky do ukončení výzvy, tedy do 14.4.2023.
e-mail: granty@nros.cz (do předmětu uvádějte prosím vždy zkratku PD)
Kontaktní osoba Lucie Lešuková, telefon: 702 108 916

———————————–

INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI – 3. kolo
VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ POMOZTE DĚTEM 24.ROČNÍK

UPOZORNĚNÍ Výzva byla předčasně uzavřena z důvodu naplnění maximální kapacity přijatých žádostí. 

Výsledky výběrového řízení grantové výzvy 24. ročníku Pomozte dětem – individuální projekty (1. kolo)

Výsledky výběrového řízení grantové výzvy 24. ročníku Pomozte dětem – individuální projekty (2. kolo)

Výsledky výběrového řízení grantové výzvy 24. ročníku Pomozte dětem – individuální projekty (3. kolo)

Základní informace:

Oblast podpory: ohrožené a znevýhodněné děti do 18 let – znevýhodněné zdravotně, sociálně, ohrožené v krizi.

Celková alokace výzvy: 2 000 000 Kč (500 000 Kč v každém kole)

Minimální výše podpory: 30 000 Kč

Maximální výše podpory: 275 000 Kč

Počet podpořených dětí na 1 žádost/organizaci: min. 1 dítě – max. 5 dětí

Výše podpory na 1 dítě: min. 10 000 Kč – max. 50 000 Kč – přímé náklady (+ 10 % nepřímé náklady)

Datum vyhlášení (3. kolo): 15.3. 2023

Uzávěrka příjmu žádostí: 7. 4. 2023 do 22 hod

Vyhlašovatel – Nadace rozvoje občanské společnosti si vyhrazuje právo ukončit příjem žádostí dříve v momentě, kdy počet přijatých žádostí do jednoho kola překročí 2násobek alokované částky na dané kolo, či počet přijatých žádostí dosáhne počtu 10 žádostí. Aktuální počet přijatých žádostí můžete sledovat v Grantovém systému NROS.

Vyhlášení výsledků: do 5.5.2023

Realizace projektů schválených ve 2. kole: 1. 5. 2023 – 31. 10. 2023

Individuální žádosti o nadační příspěvek mohou být předkládány v jednotlivých termínech v průběhu celého ročníku. Každá organizace může v rámci ročníku podat až tři různé individuální projekty podporující neidentické děti (v každé uzávěrce jeden). Zároveň je také možné nepodpořený individuální projekt podat opakovaně do dalších uzávěrek v ročníku. Žádosti posuzuje hodnotící komise složená z nezávislých odborníků, která zasedá třikrát v daném ročníku výzvy.

Podmínky a pravidla

 • Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti.
 • Organizace podává pouze jednu žádost. V rámci této jedné žádosti může organizace požádat o podporu min. 1 dítěte – max. 5 dětí.
 • Délka realizace projektu je 6 měsíců.
 • Oprávnění žadatelé: Spolek, Ústav, Obecně prospěšná společnost, Církevní organizace, Evidovaná církevní právnická osoba, Pobočný spolek, Školská právnická osoba zřízená právnickou či fyzickou osobou

Podávání žádostí

 • Zpracování žádostí probíhá pouze elektronicky v Grantovém systému NROS.
 • Pro využívání nového systému je nutná počáteční registrace žadatele do prostředí Tabidoo, kde je Grantový systém umístěn:
  • Odkaz na registraci naleznete na tomto odkazu.
  • Pokud jste do systému již registrování a chcete se jen přihlásit: Přihlášení do systému.
  • Pro podávání nových žádostí využijte vstup skrze aplikaci s názvem: 2023_Grantový systém NROS
  • Pro řešení technických dotazů k práci v Grantovém systému NROS kontaktujte granty@nros.cz

Dokumenty ke stažení:

Pravidla veřejného výběrového řízení – 24. ročník – individuální projekty

Ukázka žádosti – obsah a rozpočet

Povinné přílohy k žádosti:

Příloha 1 – Potvrzení o vedení bankovního účtu (maximálně 6 měsíců staré)

Příloha 2 – relevantní dokumenty k žádosti (ukázka zdravotní pomůcky, cenová nabídka, doporučující dopisy odborníků, lékařské zprávy, fotografie dítěte)

Konzultace

Konzultace probíhají telefonicky či elektronicky do ukončení výzvy
e-mailgranty@nros.cz (do předmětu uvádějte prosím vždy zkratku PD)
Kontaktní osoba – Barbora Knotková – 725 336 543 (na telefonu každé pondělí a středu)

———————————–

KUŘE PARTNEREM – (momentálně nepřijímáme nové žádosti)
Pravidla výzvy Kuře partnerem ze sbírky Pomozte dětem

Cíle výzvy:

Cílem výzvy Kuře partnerem je zvýšit kvalitu péče o znevýhodněné děti v České republice do 18 let skrze projekt od neziskové organizace, jenž bude reagovat na společenské problémy a potřeby ve výše uvedené oblasti a významně přispěje k dlouhodobému přínosu v péči o děti do 18 let.

V rámci aktivit projektu od NNO je vítán především přenos dobré praxe a její šíření, prosazování systémových změn a zasazení se o systémový dopad, získávání zkušeností ze zahraničí a mezinárodní spolupráci, hostování,  multioborovost a spolupráci s dalšími odbornými organizacemi (síťování), spolupráce s akademickou sférou, sdílení výsledků s dalšími subjekty z oboru – uspořádání konferencí či kulatých stolů a další aktivity spojené s cílem výzvy.

Základní informace:

Alokovaná částka: 1 500 000 Kč

Maximální žádaná částka: 1 500 000 Kč

Realizační období projektu: (nejdříve od 1. 4. 2023 – maximální doba realizace projektu jsou 2 roky)

Datum vyhlášení: 8. 12. 2022

Uzávěrka příjmu projektových záměrů: 16. 1. 2023

Uzávěrka příjmu projektových žádostí postupujících organizací do druhého kola: 15.3.2023

Harmonogram:

 • Vypsání výzvy, příjem projektových záměrů – prosinec 2022
 • 1. kolo (předvýběr projektů, které postoupí do druhého kola výzvy a budou vyzváni k podrobnějšímu rozpracování svého projektového záměru) – leden  2023
 • Podrobnější rozpracování vybraných projektů, konzultace s NNO – uzávěrka přijímání projektových žádostí do 2. kola – únor/březen 2023
 • Formální a kvalitativní kontrola přijatých projektů, hodnotící komise, zveřejnění výsledků hodnocení, uzavření smlouvy o poskytnutí NP – březen 2022
 • Realizační období (nejdříve od 1. 4. 2023 – maximální doba realizace projektu jsou 2 roky)
 • Průběžné monitorování realizace projektu, průběžná zpráva (po uplynutí poloviny realizačního období), závěrečná zpráva (na konci realizačního období)

Podávání žádostí:

Organizace do prvního kola hodnocení předloží své projektové záměry, které vyplní v elektronickém formuláři zde.

Pravidla a podmínky:

 • Žádost podává nestátní nezisková organizace ve prospěch cílové skupiny.
 • Oprávnění žadatelé: Spolek, Ústav, Obecně prospěšná společnost, Církevní organizace, Evidované církevní právnické osoby, Pobočný spolek, Nadace a Nadační fondy.
 • Organizace podává pouze jednu žádost (1 IČO = 1 projektová žádost)
 • Délka realizace projektu je nejdéle 24 měsíců.
 • Po dobu trvání projektu je NROS hlavním donorem daného projektu, je přípustné spolufinancování pouze z vlastních zdrojů žadatele.
 • Co lze hradit z NP (náklady související s realizací aktivit – například mzdové náklady, vybavení a spotřební materiál, cestovné pro zaměstnance, služby pro cílové skupiny, investiční náklady, nepřímé projektové náklady až do výše 10 % z celkových přímých projektových nákladů, náklady související s realizací aktivit, které probíhají mimo území ČR; náklady na výzkum)

Hodnocení:

Hodnocení přijatých projektů bude probíhat ve dvou kolech. Do prvního kola budou přijímány projektové záměry od jednotlivých organizací, z nichž NROS vybere 3 postupující organizace do druhého kola. Tyto organizace budou vyzvány k podrobnějšímu zpracování projektových žádostí dle standardní projektové struktury a následné prezentaci před odbornou  komisí, která navrhne k podpoře jeden vítězný projekt. Vybraný projekt bude následně předložen k finálnímu schválení správní radě NROS.

Kritéria hodnocení projektů:

 • Potřebnost (závažnost řešeného problému)
 • Přínos (dopad projektu, přínos pro danou oblast a cílovou skupinu)
 • Udržitelnost (dlouhodobé systémové řešení)
 • Efektivnost (poměr cena výkon – rozpočet)

Průběh realizace projektu:

Součástí realizace projektu je i jedinečná možnost absolvovat hodnocení zdravého řízení organizace neboli procesní analýzu, jejíž zajištění NROS nabízí. Tato procesní analýza je prováděna na základě unikátní metodiky modelu hodnocení “Zdravé organizační řízení”. Vlastní hodnocení probíhá ve dvou fázích: hodnocení první fáze – sebehodnotící formulář, hodnocení druhé fáze – návštěva organizace. Výsledkem procesní analýzy bude resumé shrnující základní informace o jednotlivých oblastech řízení, vymezení silných a slabých stránek a závěrečná doporučení.

V průběhu realizace projektu budou také probíhat pravidelná setkání se zástupci projektu Pomozte dětem, jejichž účelem je především podpora při realizaci projektu a navázání bližší spolupráce. Společnými silami se budeme podílet mimo jiné i na odborné komunikaci a mediální propagaci projektu, síťování, šíření dobré praxe, vyhodnocování průběhu a výsledku projektu, evaluaci a sběru dopadových dat.

Konzultace

Konzultace probíhají telefonicky či elektronicky do ukončení výzvy
e-mailgranty@nros.cz (do předmětu uvádějte prosím vždy zkratku PD)
Kontaktní osoba – Lucie Lešuková – 702108916

 

 

 

Nabídka vzdělávání pro neziskové organizace

Chcete se naučit, jak napsat správně projektovou žádost a mít tak více možností uspět? Podívejte se na nabídku kurzů, které Nadace rozvoje občanské společnosti nabízí vzdelavani.nros.cz

 

UZAVŘENÉ VÝZVY

ROČNÍ ŽÁDOSTI
VEŘEJNÉVÝBĚROVÉŘÍZENÍ POMOZTE DĚTEM 24.ROČNÍK

Výsledky výběrového řízení grantové výzvy 24. ročníku Pomozte dětem – roční projekty

Základní informace:

Oblast podpory: ohrožené a znevýhodněné děti do 18 let – znevýhodněné zdravotně, sociálně, ohrožené v krizi.

Minimální výše podpory: 400 000 Kč

Maximální výše podpory: 600 000 Kč

Datum vyhlášení: 1. 3. 2022

Realizace projektů: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2023

Uzávěrka příjmu žádostí: 31. 3. 2022 do 22 hod

Vyhlašovatel – Nadace rozvoje občanské společnosti si vyhrazuje právo ukončit příjem žádostí dříve v momentě, kdy počet přijatých žádostí překročí 3násobek předpokládaného počtu podpořených žádostí (tj. maximální počet přijatých žádostí je 60 projektů).

Podmínky a pravidla

 • Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch cílové skupiny.
 • Oprávnění žadatelé: Spolek, Ústav, Obecně prospěšná společnost, Církevní organizace, Evidované církevní právnické osoby, Pobočný spolek.
 • Organizace podává pouze jednu žádost 1 IČO = 1 projektová žádost
 • Délka realizace projektu je 12 měsíců.

Podávání žádostí

 • Zpracování žádostí probíhá pouze elektronicky v Grantovém systému NROS
 • Projektová žádost se vyplňuje prostřednictvím Grantového systému NROS. Pro využívání nového systému je nutná počáteční registrace žadatele do prostředí Tabidoo, kde je Grantový systém umístěn:
  • Pokud jste se již dříve zaregistrovali do starého systému, je nutná přeregistrace (při migraci dat vám přišla pozvánka), pokud ne/či jste ji ztratili, vstupte zde odkaz na registraci v Tabidoo.
  • Pokud jste se již úspěšně zaregistrovali do nového systému a chcete se jen přihlásit: Přihlášení do systému.
  • Pokud žádáte v NROS úplně poprvé, nejdříve je potřeba vyplnit registrační formulář na tomto odkazu.
  • Pro řešení technických dotazů k práci v Grantovém systému NROS na emailu granty@nros.cz

Dokumenty ke stažení

Pravidla veřejného výběrového řízení – 24. ročník – roční projekty

Formulář žádosti – obsahová část – roční projekty

Formulář žádosti – finanční část a rozpočet – roční projekty

Konzultace

Konzultace probíhají telefonicky či elektronicky do ukončení výzvy, tedy do 31.3.2022.
e-mail: granty@nros.cz (do předmětu uvádějte prosím vždy zkratku PD)
Kontaktní osoba Lucie Lešuková, telefon: 702 108 916

———————————–

Multidisciplinární přístup v přímé péči o děti ohrožené a znevýhodněné

Výsledky výběrového řízení grantové výzvy Multidisciplinární přístup v přímé péči o děti ohrožené a znevýhodněné


Zaměření výzvy a výše podpory

Grantová podpora je zaměřena na oblast multidisciplinárního přístupu neziskových organizací v přímé péči o děti do 18 let – znevýhodněné zdravotně, sociálně, ohrožené, v krizi.

Maximální výše podpory: až 880 000 Kč.

Minimální výše podpory: až 350 000 Kč.

V rámci grantové výzvy je možné zažádat o finance na:

 • mzdové náklady až třech odborných – multidisciplinárních pracovníků v přímé péči (až do výše 700 000 Kč.);
 • vzdělávání a podporu pracovníků v přímé péči (až do výše 50 000 Kč.);
 • pomůcky a cestovné spojené s přímou péčí multidisciplinárních pracovníků (až do výše 50 000 Kč.).

Podmínky a pravidla

 • Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch cílové skupiny.
 • Oprávnění žadatelé: Spolek, Ústav, Obecně prospěšná společnost, Církevní organizace, Evidované církevní právnické osoby, Pobočný spolek.
 • Organizace podává pouze jednu žádost 1 IČO = 1 projektová žádost
 • Délka realizace projektu je 12 měsíců.

Podávání žádostí

 • Zpracování žádostí probíhá pouze elektronicky v Grantovém systému NROS 
 • Období podávání žádostí je od 3. 1. 2022 do  31. 1. 2022 22:00 Vyhlašovatel – Nadace rozvoje občanské společnosti si vyhrazuje právo ukončit příjem žádostí dříve v momentě, kdy počet přijatých žádosti překročí čtyřnásobek alokované částky. 

Realizace projektů 

 • 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023

Dokumenty ke stažení

Pravidla veřejného výběrového řízení

Formulář žádosti – obsahová část projektového záměru

Formulář žádosti – finanční část a rozpočet


 

Nastavení cookies souborů

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

×
Nezbytné cookies

Nezbytné cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Ovlivňuje funkce
 • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnout
Zapnout

Analytické cookies

Tyto cookies nám umožňují měřit výkonnost našich webových stránek a našich online kampaní. S jejich pomocí zjišťujeme počet návštěv, zdroj návštěv a další parametry. Shromážděné údaje zjišťujeme v agregované podobě, která nám neumožňuje údaje dohledat ke konkrétnímu uživateli. Pokud tyto cookies deaktivujete, nebudeme moci analyzovat výkonnost našich webových stránek a optimalizovat je pro co nejsnažší užívání.

Ovlivňuje funkce
 • Goofle analytics
Nastavení cookies